“Hà Nội - 65 năm thi đua yêu nước”

(DL) - Ban Tuyên giáo  Thành ủy Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  thành phố  và NXB Hà Nội vừa cho mắt bạn đọc cuốn sách “Hà Nội- 65 năm thi đua yêu nước” . Cuốn sách dày trên 500 trang, in đẹp, với nội dung khẳng định truyền thống thi đua yêu nước trong lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu của quân, dân Thủ đô suốt chặng đường 65 năm qua.