Nổi bật
1978

Tiếp tục chú trọng hơn nữa để phát triển du lịch nội địa

Để có định hướng đúng và tập trung được nguồn lực cho sự phát triển du lịch trong từng giai đoạn, không thể không phân loại hoạt động du lịch.Bản chất của du lịch là một hoạt động kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, rất phong phú và đa dạng về loại hình.