729

Công trình xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng không thuộc khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích

Liên quan đến thông tin về Tòa nhà xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) khẳng định cho đến nay, Bộ chưa nhận được bất kỳ văn bản nào của tỉnh Hà Giang đề nghị có ý kiến thẩm định đối với công trình xây dựng này.